Quick Links

Jan 23, 2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U sklopu realizacije projekta „Evidence based multivariable Health Technology Assesment (HTA) method for improving diagnosis and treatment of patients“ vršit će se nabavka opreme prema tehničkoj specifikaciji dostavljenoj u prilogu ovog Zahtjeva, te Vas pozivamo da dostavite Vašu ponudu za opremu u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtjevanim količinama specificiranim u Prilogu.


  1. Ponuda mora obuhvatiti sve tražene resurse. Posao će biti dodjeljen firmi koja ponudi najnižu evaluiranu ukupnu cijenu za navedenu opremu.

 

2. Vaša ponuda treba biti adresirana i dostavljena na:

 Adresa: INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET, Fakultet za inžinjering i prirodne nauke / Odsjek za Genetiku i bioinžinjering, Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom projekta „Evidence based multivariable Health Technology Assesment (HTA) method for improving diagnosis and treatment of patients“ pod brojem: 248/18.

 

3. Ponuda treba da sadrži:

 * Pismo dobavljača sa naznakom naziva firme i tačnom adresom, broj telefona i telefaksa, e-mail adresu, identifikacioni broj te broj računa i naziv banke kod koje se isti vodi;

* Tehničku dokumentaciju i druge informacije koje se odnose na opremu uključujući imena i adrese firmi za obezbjeđenje servisa;

* Sve cijene moraju biti iskazane u KM valutama. Za svaku stavku u ponudi potrebno je navesti cijenu. Cijene su iskazane sa i bez PDV-a. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Jedinična cijena stavke se ne smatra računarskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

* Dokaz da je ponuđač ovlašten od strane proizvođača za prodaju i servis ponuđene robe

* Prijedlog za održavanje obuke (jednodnevna obuka, za neograničen broj osoba, bez dodatnih troškova)

* Najmanje 2 certifikata kojima se dokazuje tehnička kompetentnost osobe koja će izvoditi trening

* Dokaz o uspješnom iskustvu u realizaciji najmanje dva (2) ugovora sa minimalnom ugovorenom vrijednošću ugovora od 30.000,00 KM bez PDV-a ili više čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični kao u predmetu nabavke, za period ne duži od tri (3) godine, računajući od datuma objave obavještenja o nabavci, ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri (3) godine.

* Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim rednim brojem stranica i pečatom firme;

* Kopiju o registraciji firme.

 

4. Plaćanje opreme će biti izvršeno na račun firme koja dostavi najpovoljniju ponudu. Krajnji rok za dostavljanje zatvorenih ponuda (sa naznakom „NE OTVARATI“), uz naziv projekta „Evidence based multivariable Health Technology Assesment (HTA) method for improving diagnosis and treatment of patients“ pod brojem 248/18, na adresu navedenu u paragrafu 2 je: 7 dana od dana objavljivanja poziva.

Ponude dostavljene kasnije neće se uzimati u razmatranje.

 

5. EVALUACIJA I DODJELA UGOVORA; Ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču pod uslovom da je ispunio zahtijevane tehničke specifikacije iz ovog poziva te dostavio traženu dokumentaciju.

 

6. Zahtijevani garantni rok za opremu je minimalno 12 mjeseci.

 

7. Ponuđač za isporuku robe i usluga zahtijevane ovim tenderom mora biti registrovan za navedene vrste djelatnosti što dokazuje podnošenjem rješenja o registraciji (može i kopija).

 

Za dodatne informacije možete se obratiti:

 

prof.dr.sc. Almir Badnjević, tel. 033 944 498, mob. 061 213 599

Zerina Novalić , tel. 033 944 403

 

PRILOZI:

Tehničke specifikacije opreme PROSIM 8 - eng

 

Tehničke specifikacije opreme PROSIM 8 - bos