Quick Links

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Sep 07, 2018

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U sklopu realizacije projekta Evropske Unije (Erasmus + "Electrical Energy Markets and Engineering Education") vršit će se nabavka opreme prema tehničkoj specifikaciji dostavljenoj u prilogu ovog Zahtjeva, te Vas pozivamo da dostavite Vašu ponudu za opremu u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtjevanim količinama specificiranim u Prilogu.


 

 1. Ponuda mora obuhvatiti sve tražene resurse. Posao će biti dodjeljen firmi koja ponudi najnižu evaluiranu ukupnu cijenu. LOT 1 i LOT 2, koji su sadržaj specifikacije, će se odvojeno evaluirati.

 

2. Vaša ponuda treba biti adresirana i dostavljena na:

 Adresa: INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET, Fakultet za inžinjering i prirodne nauke / Odsjek za elektrotehniku, Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom projekta „Erasmus + Electrical Energy Markets and Engineering Education“ pod brojem: 585681 – EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2 – CBHE-JP“.

 

3. Ponuda treba da sadrži:

 * Pismo dobavljača sa naznakom naziva firme i tačnom adresom, broj telefona i telefaksa, e-mail adresu, identifikacioni broj te broj računa i naziv banke kod koje se isti vodi;

* Tehničku dokumentaciju i druge informacije koje se odnose na opremu uključujući imena i adrese firmi za obezbjeđenje servisa;

* Sve cijene moraju biti iskazane u EUR i KM valutama. Za svaku stavku u ponudi potrebno je navesti cijenu. Cijene su iskazane sa i bez PDV-a. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Jedinična cijena stavke se ne smatra računarskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

* Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim rednim brojem stranica i pečatom firme;

* Kopiju o registraciji firme.

 

4. Plaćanje opreme će biti izvršeno na račun firme koja dostavi najpovoljniju ponudu. Krajnji rok za dostavljanje zatvorenih ponuda (sa naznakom „NE OTVARATI“), uz naziv projekta „Erasmus + Electrical Energy Markets and Engineering Education“ pod brojem: 585681 – EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2 – CBHE-JP, na adresu navedenu u paragrafu 2 je: 7 dana od dana objavljivanja poziva.

Ponude dostavljene kasnije neće se uzimati u razmatranje.

 

5. EVALUACIJA I DODJELA UGOVORA; Ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču pod uslovom da je ispunio zahtjevane tehničke specifikacije iz ovog poziva te dostavio traženu dokumentaciju.

 

6. Zahtjevani garantni rok za opremu iz LOT-a 2 je: 3 godine.

 

7. Ponuđač za isporuku robe i usluga zahtjevane ovim tenderom mora biti registrovan za navedene vrste djelatnosti što dokazuje podnošenjem rješenja o registraciji (može i kopija).

 

Za dodatne informacije možete se obratiti:

 

Doc.dr. Dejan Jokić, tel. 033 944 449

Doc.dr. Jasmin Kevrić, tel. 061 462 955

 

PRILOZI:

Tehničke specifikacije LOT 1

Tehničke specifikacije LOT 2